Is deze nieuwsbrief niet goed leesbaar? Bekijk deze dan hier in uw browser.  
   
 
 

Nieuwsbrief van de afdeling Tuchtzaken van SKJ met een opsomming van enkele uitspraken met gegronde klachtonderdelen van de afgelopen tijd. Uitspraken waaruit een maatregel is voortgekomen worden extra belicht. Van bijzondere tuchtzaken komen er zogenaamde annotaties.

 
 

Nummer 4 - december 2018

Deze nieuwsbrief mag worden verspreid bv via social media. Wilt u de nieuwsbrief van de SKJ Tuchtafdeling ook ontvangen? Stuur dan een mail naar webmaster@skjeugd.nl. Dit graag onder vermelding van ‘Nieuwsbrief SKJ Tuchtafdeling’.

-----

Klacht tegen een ambulant hulpverlener bij een lokaal team over onzorgvuldig handelen ten tijde van haar betrokkenheid in het vrijwillig kader en de melding die zij heeft gedaan bij Veilig Thuis.

Zaak 18.062T: alle klachtonderdelen (deels) gegrond. Het College legt een waarschuwing op.

Klaagster heeft tegen de ambulant hulpverlener die betrokken is geweest in het vrijwillig kader drie klachtonderdelen ingediend. Zij stelt dat beklaagde haar niet vooraf heeft geïnformeerd over de melding bij Veilig Thuis. Ten tweede heeft beklaagde onzorgvuldig gehandeld bij het opstellen van de melding voor Veilig Thuis. Tot slot is klaagster van mening dat beklaagde onzorgvuldig is geweest in haar werkzaamheden als maatschappelijk werker in relatie tot klaagster. Zij licht dit toe met vijf voorbeelden.

Beklaagde heeft volgens het College artikel D (Bevorderen van het vertrouwen in de jeugdzorg), artikel E (Respect) en artikel F (Informatievoorziening over de hulp- en dienstverlening) geschonden. In haar verweer en tijdens de mondelinge behandeling heeft zij gereflecteerd op haar handelen en een aantal gemaakte fouten oprecht erkend. Het College acht dit van belang acht en waardeert dit. Daarom acht het College de maatregel van een waarschuwing passend.

Lees meer >>>

-----

Moeder klaagt over ambulant hulpverlener. Klachten (deels) gegrond verklaard wegens het niet zorgvuldig beƫindigen van de professionele relatie (artikel I Beroepscode) en het niet op verzoek verstrekken van het registratienummer (artikel F Beroepscode).

Zaak 18.033T: deels gegrond. Het college legt een waarschuwing op.

In deze beslissing staat onder andere de vraag centraal of beklaagde de professionele relatie zorgvuldig heeft beëindigd. Beklaagde heeft de samenwerking met klaagster door het sturen van een e-mail eenzijdig beëindigd. Partijen hebben een verschillende visie op verzoek van wie de samenwerking is beëindigd. Het College is van oordeel dat de e-mail van beklaagde niet als een zorgvuldige afsluiting van de professionele relatie kan worden gezien en een schending is van artikel I van de Beroepscode.

Daarnaast is een klachtonderdeel gegrond verklaard dat ziet op het niet (willen) verstrekken van het SKJ registratienummer. Beklaagde heeft zich daarbij op het standpunt gesteld dat het een persoonlijk nummer betreft en nu klaagster dit nummer niet aan haar persoonlijk heeft gevraagd, deze niet door haar verstrekt hoefde te worden. Op grond van artikel F van de Beroepscode dient een jeugdprofessional informatie over de Beroepscode en het daaraan gekoppelde tuchtrecht te verstrekken.

Lees meer >>>

-----

Klacht tegen een jeugdbeschermer die betrokken is geweest bij de uitvoering van de ondertoezichtstelling waarbij het gegronde klachtonderdeel gaat over de wijze van communiceren over de voorwaarden voor thuisplaatsing en de toetsing van deze voorwaarden.

Zaak 18.085T: klachtonderdeel III gegrond, overige klachtonderdelen ongegrond. Het college legt een waarschuwing op.

Klager heeft negen klachtonderdelen ingediend. In deze samenvatting wordt ingegaan op klachtonderdeel drie. Klaagster heeft in klachtonderdeel drie gesteld dat beklaagde onzorgvuldig heeft gehandeld door geen helderheid te geven over de voorwaarden voor thuisplaatsing van de kinderen bij klaagster, alsmede op welke manier en wanneer de voorwaarden zouden worden getoetst. 

Het College is van oordeel dat tijdens de plaatsing van de kinderen in het pleeggezin het voldoende helder is geweest aan welke voorwaarden klaagster moest voldoen voor terugplaatsing. Vanaf het moment dat de kinderen bij vader zijn geplaatst is er onduidelijkheid ontstaan. In het dossier zijn voor het College geen aanwijzingen gevonden waaruit blijkt dat de plaatsing van de kinderen bij klaagster vanaf dat moment nog langer tot de mogelijkheden behoorde. Van beklaagde mag als jeugdprofessional worden verwacht dat zij na de plaatsing van de kinderen bij vader met klaagster opnieuw ‘helder en concreet’ communiceert over het perspectief van de kinderen. Nu beklaagde heeft nagelaten om met klaagster hierover in gesprek te gaan, acht het College dit tuchtrechtelijk verwijtbaar en in strijd met artikel F (Informatievoorziening over de hulp- en dienstverlening). Het College acht het in dit geval passend om aan beklaagde de maatregel van een waarschuwing op te leggen.

Lees meer >>>

-----

Het College van Beroep legt een voorwaardelijke schorsing op aan een jeugdbeschermer, onder meer wegens onzorgvuldigheden en een te late aanmelding van een kind bij een instelling, waarover hij tevens niet transparant is geweest.

Zaak 18.012B (17.132T): beroep deels gegrond, klachtondeel II en IV alsnog gegrond. Het college legt een voorwaardelijke schorsing op.

Het beroepschrift van appellant ziet op de klachtonderdelen II en IV, welke door het College van Toezicht ongegrond werden verklaard. Met betrekking tot klachtonderdeel II is het College van Beroep van oordeel dat het opnemen in het gezinsplan van niet onderbouwde uitspraken over appellant onzorgvuldig is en dat verweerder daarnaast het concept gezinsplan had moeten overleggen aan appellant, alvorens dit naar de rechtbank werd gestuurd. Klachtonderdeel IV ziet toe op de aanmelding van de zoon van appellant bij een instelling. Anders dan het College van Toezicht, acht het College van Beroep het wel degelijk tuchtrechtelijk verwijtbaar dat het veel te lange tijd, te weten van december 2016 tot februari 2017, heeft geduurd alvorens verweerder de aanmelding bij de instelling in gang zette. Bovendien is verweerder, ten aanzien van de termijn waarop de uiteindelijke aanmelding heeft plaatsgevonden, niet transparant geweest tegenover appellant. Het College van Beroep stelt vast dat in beroep de klacht op meerdere (en in totaal bijna alle) klachtonderdelen gegrond is verklaard. Het College van Beroep legt de maatregel van voorwaardelijke schorsing aan verweerder op.

Lees meer >>>

-----

Nadat het College van Toezicht wegens twee gegronde klachten de maatregel van waarschuwing had opgelegd, acht het College van Beroep ook een derde klacht gegrond en legt in plaats van de waarschuwing de maatregel van berisping op aan een jeugdzorgwerker.

Zaak 18.011B (17.125T): beroep deels gegrond. Het college legt een waarschuwing op.

Het tweede klachtonderdeel ziet toe op het feit dat verweerder volgens appellanten veelvuldig onbegeleid contact tussen vader en het oudste kind toestaat. Anders dan het College van Toezicht is het College van Beroep van oordeel dat verweerder niet zorgvuldig heeft gehandeld in het begeleiden en vormgeven van het contact tussen de vader en het oudste kind. In de beschikking van de rechtbank staat opgenomen dat de GI op verantwoorde wijze de contacten tussen ouders en de kinderen moet begeleiden. Het College van Beroep overweegt dat een beschikking van de rechtbank het uitgangspunt voor het uitvoeren van een kinderbeschermingsmaatregel is. Het College van Beroep overweegt dat het enkele feit dat er geen zorgen zouden zijn over een kind, niet betekent dat een beschikking niet hoeft te worden gevolgd. Er is onvoldoende gebleken dat verweerder deze contactmomenten voldoende heeft begeleid zoals van hem mocht worden verwacht. Het College van Beroep verklaart dit klachtonderdeel gegrond. Het College van Beroep heeft de maatregel van waarschuwing ingetrokken en het opleggen van de maatregel van berisping passend en geboden geacht.

Lees meer >>>

-----

ALLE BESLISSINGEN LEZEN

Alle beslissingen

Alle beslissingen die door het College van Toezicht en College van Beroep zijn genomen zijn terug te lezen op: https://skjeugd.nl/tuchtrecht/beslissingen.

-----

Uw mening

Reageren op een opgelegde maatregel of wilt u uw mening in deze nieuwsbrief ook wel eens kwijt? Mail naar webmaster@skjeugd.nl

Wilt u zich aanmelden voor deze nieuwsbrief? Mail ook dan naar webmaster@skjeugd.nl.

Geen nieuwsbrief meer ontvangen? Klik hier om uit te schrijven