Is deze nieuwsbrief niet goed leesbaar? Bekijk deze dan hier in uw browser.  
   
 
 

Maandelijkse nieuwsbrief van de afdeling Tuchtzaken van SKJ met een opsomming van alle uitspraken van de afgelopen tijd. Uitspraken waaruit een maatregel is voortgekomen worden extra belicht. Van bijzondere tuchtzaken komen er zogenaamde annotaties.

 
 

Nummer 3, maart 2017

Deze nieuwsbrief mag worden verspreid bv via social media. Wilt u de nieuwsbrief van de SKJ Tuchtafdeling ook ontvangen? Stuur dan een mail naar webmaster@skjeugd.nlDit graag onder vermelding van ‘Nieuwsbrief SKJ Tuchtafdeling’.

-----

Gezinsmanager handelt onvoldoende in belang van de kinderen

Zaak 16.033Ta: Enkele klachtonderdelen worden door het CvT ongegrond beoordeeld, andere klachtonderdelen wel als gegrond. Er wordt de maatregel van berisping opgelegd

Klager is vader van twee kinderen. De ouders van de kinderen hebben te maken met echtscheidingsproblematiek. De hoofdverblijfplaats en het eenhoofdig gezag zijn bij moeder. Na een zorgmelding bij de politie is beklaagde in 2013 aangesteld als gezinsmanager. Beklaagde heeft niet onder alle omstandigheden de regie gehouden. Beklaagde heeft de kinderen niet aangemeld zoals afgesproken bij een specialist in kinder- en jeugdpsychiatrie. Het CvT oordeelt dat beklaagde onvoldoende heeft gedaan ten aanzien van de behandeling van de kinderen en legt de maatregel van berisping op.

 

 >>>>>>>>>

-----

Schoolmaatschappelijk werker informeert ouder te laat

Zaak: 16.001B: Het College van Beroep handhaaft de beslissing van het College van Toezicht en legt een maatregel van waarschuwing op.

Schoolmaatschappelijk werker informeert ouder veel te laat over de gesprekken die worden gevoerd met haar dochter. De in eerste instantie opgelegde waarschuwing wordt door het CvB gehandhaafd.

>>>>>>>>>>

-----

De jeugdhulpverlener heeft geen zorg gedragen voor een zorgvuldige overdracht en deskundige verslaglegging voor de kortstondige periode dat zij betrokken is geweest

Zaak 16.082T: Het College van Toezicht legt een maatregel van waarschuwing op

Klaagster verwijt beklaagde dat, in de kortstondige periode die de jeugdhulpverlener het gezin heeft bijgestaan, sprake is geweest van onzorgvuldige en ondeskundige verslaglegging. Het niet nakomen van de afspraken tijdens de bezoekregeling met de andere ouder. Voorts onheuse bejegening. Tenslotte het slecht bereikbaar zijn en slecht overdragen naar een vervangende gezinsvoogd, vanaf het moment dat beklaagde op vakantie is geweest tot aan het vertrek bij de betreffende werkgever.


>>>>>>>>>>

-----

Met een andere bril

Annotatie op zaak 16.082T door Margriet de Roos. Zij is o.a. werkzaam als supervisor bij hogeschool Windesheim en werkzaam voor de BPSW.

“Klaagster heeft twee minderjarige kinderen, waarover zij met haar ex-partner het gezag voert. De kinderen verblijven bij klaagster. Op 19 april 2016 wordt een VOTS opgelegd. De gezinsvoogd bezoekt de kinderen op 21 april en 2 mei. Op 11 mei vindt de eerste begeleide omgang plaats tussen de vader en de twee minderjarigen. De gezinsvoogd is daarbij aanwezig. Na afloop van de omgangsregeling ontstaat een woordenwisseling tussen klaagster en de gezinsvoogd omdat de gezinsvoogd tijdens de omgang tweemaal kortdurend de ruimte heeft verlaten.

 

>>>>>>>>>>

-----

Klaagster stelt beroep in tegen ongegrond verklaarde klacht m.b.t. niet informeren

Zaak: 16.005B: Het College van Toezicht beoordeelt de zaak als deels gegrond, maar legt geen maatregel op

De ongegrond verklaarde klacht door het College van Toezicht (CvT), wordt door het College van Beroep (CvB) deels gegrond verklaard. Er wordt geen maatregel opgelegd. Het College van Toezicht (CvT) is van oordeel dat beklaagde op grond van artikel 2.1 van het Kwaliteitskader van de Raad voor de Kinderbescherming 2015 de vader heeft mogen vragen naar de leeftijd van J. Klaagster voert in beroep aan dat de raadsonderzoeker j de persoonsgegevens van haar zoon J. oneigenlijk heeft verwerkt. Het beroep richt zich met name tegen het feit dat klaagster als enige ouder met gezag niet vooraf door beklaagde is geïnformeerd over het feit dat het onderzoek van de Raad voor de kinderbescherming, hierna de Raad, zich zou kunnen uitbreiden naar de andere in het gezin aanwezige minderjarige kinderen, onder wie J.


>>>>>>>>>>

-----

Hoofd gedragswetenschappelijke staf of jeugdzorgwerker?

Zaak 16.004B: Waarschuwing opgelegd door College van Toezicht wordt door het College van Beroep vernietigd

Een geregistreerde jeugdzorgwerker die werkzaam is als Hoofd gedragswetenschappelijke staf kan worden onderworpen aan het tuchtrecht voor de jeugdzorg indien haar handelen voldoende weerslag heeft op het belang van de individuele cliënt. De beslissing van het College van Toezicht waarbij een waarschuwing werd opgelegd wordt door het College van Beroep vernietigd.

 

>>>>>>>>>>

-----

Met een andere bril

Annotatie op zaak 16.004B door Josien Hofs. Zij is bestuurslid van de BPSW.

“Als je uitspraken van het College van Toezicht (CvT) leest kruipen er soms koude rillingen over je rug. En niet eens omdat een jeugdzorgwerker steken zou hebben laten vallen maar omdat de klagers mensen zijn die in ellendige situaties zijn beland. De (v)echtscheiding is er een van.

Wat verwachten we van de jeugdzorgwerkers? Dat zij zich aan de beroepscode houden en dat zij hun best doen om zich, in een situatie waarin een complexe echtscheiding speelt, meervoudig partijdig op te stellen. Dat betekent dat zij altijd meerdere kanten van een zaak belichten, dat zij de posities, ervaringen en uitspraken van beide ouders zorgvuldig beschouwen, en dat zij in principe geen partij kiezen. Beschuldigingen van mishandeling zijn altijd ernstig te nemen. Het kan erg moeilijk zijn om vast te stellen wat er nu eigenlijk precies is gebeurd, vooral als kinderen daarover zelf niet kunnen of durven te verklaren.

 

>>>>>>>>>>

-----

Alle beslissingen lezen?

Alle beslissingen

Alle beslissingen – dus ook degene waarbij geen maatregel is opgelegd - die door het College van Toezicht en College van Beroep zijn genomen zijn terug te lezen op:

 

https://skjeugd.nl/tuchtrecht/beslissingen

-----

Uw mening

Reageren op een opgelegde maatregel of 'de andere bril' van collega's?

Wilt u deze nieuwsbrief ook ontvangen of wilt u uw mening in deze nieuwsbrief ook wel eens kwijt? Mail naar webmaster@skjeugd.nl.

Geen nieuwsbrief meer ontvangen? Klik hier om uit te schrijven