Is deze nieuwsbrief niet goed leesbaar?
Bekijk deze dan hier in uw browser.

Nieuwsbrief 2018-1 voor opleiders
Geachte opleider,

Sinds 1 januari 2018 is de nieuwe kamer Jeugd- en gezinsprofessionals open. Naast jeugdzorgwerkers kunnen ook begeleiders in de gehandicaptenzorg, ggz-agogen, thuisbegeleiders, cliëntondersteuners, jeugd- en jongerenwerkers en sociaal werkers zich registreren. De kamer Jeugdzorgwerkers zal opgaan in de kamer Jeugd- en gezinsprofessionals en uiteindelijk per 1 januari 2023 opgeheven worden. Sinds 1 januari 2018 kunnen jeugdzorgwerkers overstappen naar de nieuwe kamer. 


Wijziging in herregistratie-eisen en accreditatievoorwaarden

In de nieuwe kamer Jeugd- en gezinsprofessionals zal zich dus een bredere groep jeugdprofessionals op hbo-niveau gaan registreren. De (her)registratie-eisen voor deze nieuwe groep zijn geformuleerd door het project Professionalisering Jeugdhulp en Jeugdbescherming, waarin beroepsverenigingen en branches uit het brede veld vertegenwoordigd zijn. Naast de (her)registratie-eisen zijn ook voor de kwaliteitsborging van de deskundigheidsbevordering voorstellen tot verandering gedaan, opgenomen in een tijdelijk accreditatiereglement. Een van de veranderingen is de wens dat informeel leren een prominentere plek krijgt binnen de deskundigheidsbevordering. Omdat de definitie van informeel leren, zoals bijvoorbeeld snuffelstages en gluren-bij-de-buren, nog in ontwikkeling is, is deze categorie vooralsnog beperkt opgenomen in het nieuwe accreditatie­reglement. Mogelijk wordt de categorie informeel leren in de toekomst dus nog uitgebreid.

Per 1 januari 2018 wordt zoveel mogelijk geaccrediteerd volgens de nieuwe voorwaarden. Eind eerste kwartaal zal naar verwachting het nieuwe accreditatieformulier online zijn.

Lees het Accreditatiereglement


Vergelijking

In onderstaand overzicht een vergelijking van de ‘nieuwe’ met de ‘oude’ accreditatievoorwaarden.  

Accreditatieprocedure voor bij- en nascholing jeugdzorgwerkers (tot 1-1-2018)

Nieuwe accreditatieprocedure voor bij- en nascholing jeugd- en gezinsprofessionals (na 1-1-2018)

De naam ‘Accreditatiecommissie’ verandert naar 'Kwaliteitscommissie deskundigheidsbevordering'

Scholing jeugdzorgwerkers,
uitgesplitst naar opleidingstraject en vrije ruimte

Deskundigheidsbevordering, uitgesplitst naar formeel en informeel leren

Niet gecertificeerde opleidingsaanbieders moeten accreditatie aanvragen in de vrije ruimte

Niet gecertificeerde opleidingsaanbieders kunnen ook scholing aanbieden voor formeel leren

Competenties jeugdzorgwerkers: minimaal 3 aanvinken

Competenties jeugd- en gezinsprofessionals: minimaal 1 aanvinken

Opleidingstraject 1 uur = 1 punt

Formeel leren 1 uur = 1 punt

Vrije ruimte: 1 uur = 0,5 punt, en afhankelijk van aantal deelnemers

Informeel leren 1 uur = 1 punt met een maximum van 8 per activiteit

Zelfstudie 1 uur = 1 punt (10 pagina’s = 1 punt)

 

Zelfstudie 1 uur = 1 punt (10 pagina’s = 1 punt) met een maximum van 50% van het aantal contacturen

Toetsuren 1 uur = 1 punt

Toetsuren: 1 uur = 1 punt

Geen verplichte toetsing

Toetsing verplicht bij scholing vanaf 18 uur


Praktisch

Accreditatie aanvragen met het huidige formulier, maar in de geest van de nieuwe accreditatievoorwaarden:

 • Aanvragen voor scholing in het Opleidingstraject Jeugdzorgwerkers komen in de categorie Deskundigheidsbevordering Jeugd- en gezinsprofessionals: formeel leren
 • Aanvragen voor Scholing in de vrije ruimte komen in de categorie Deskundigheidsbevordering Jeugd- en gezinsprofessionals: formeel leren
 • Aanvragen voor Congres, referaat, symposium, studiedag, workshop komen in de categorie Deskundigheidsbevordering Jeugd- en gezinsprofessionals: informeel leren

Formeel leren

Zowel gecertificeerde als niet gecertificeerde opleiders kunnen accreditatie aanvragen voor deskundigheids­bevordering in de categorie Formeel leren.

 • Voor gecertificeerde opleiders komt met ingang van het nieuwe formulier het uploaden van cv’s van trainers te vervallen.
 • Voor niet gecertificeerde opleiders wordt aanvullende informatie gevraagd:
  • Is er een klachtenregeling?
  • Is de scholing gericht op jeugd- en gezinsprofessionals werkzaam op hbo-niveau?
  • Beschrijf de gebruikte werkvormen/onderdelen of uploadt een draaiboek.
  • Voeg per trainer een cv toe waaruit blijkt dat de trainer beschikt over aantoonbare didactische kennis en vaardigheden en actuele vakinhoudelijke kennis.
  • Eventuele erkenning als een trainer die nodig heeft om scholing/training te geven.

Tot het nieuwe formulier er is, zullen we deze informatie via mail opvragen. Met uitzondering van cv’s van trainers: deze kunnen via het huidige formulier worden aangeleverd.


Informeel leren

Wat  valt onder de categorie Informeel leren:

 • Congressen, symposia, referaten, workshops, studiedagen
 • Informele leertrajecten, zoals bijvoorbeeld snuffelstages, gluren-bij-de-buren

Puntentoekenning: 1 uur = 1 punt met een maximum van 8 punten per activiteit.
Omdat de definitie van informeel leren nog in ontwikkeling is, is deze categorie vooralsnog beperkt opgenomen in het nieuwe accreditatie­reglement. Mogelijk wordt de categorie informeel leren in de toekomst dus nog uitgebreid. 


Toekennen van punten voor professionals
 • Alle door SKJ geaccrediteerde scholingsactiviteiten, trainingen, congressen, symposia e.d. kunnen voor punten worden opgevoerd door jeugdzorgwerkers en jeugd- en gezinsprofessionals, zolang de presentie binnen de registratieperiode van de professional valt.
 • Alle door SKJ geaccrediteerde scholingsactiviteiten, trainingen, congressen, symposia e.d. die worden gevolgd of afgerond ná 1 januari 2018 worden gehonoreerd met 1 uur = 1 punt.
 • Het blijft mogelijk voor jeugdzorgwerkers en jeugd- en gezinsprofessionals om NIP/NVO geaccrediteerde scholing op te voeren voor herregistratiepunten.

Invoeren van punten door opleidingsaanbieders
 • U kunt via Mijn SKJ in uw opleidersaccount punten invoeren voor deelnemers aan scholingen, trainingen e.d. Dit kan alleen voor jeugdzorgwerkers en straks ook voor jeugd- en gezinsprofessionals. Dus niet voor pedagogen en psychologen, en ook niet voor professionals met een vooraanmelding.
 • Wilt u punten invoeren via een excelbestand, dan is het heel belangrijk dat u precies de kolommen invult zoals gevraagd wordt. Ook moeten de gevraagde kolommen allemaal gevuld zijn. Is dit niet het geval, dan lukt de import van gegevens niet of niet volledig.

Wij hopen u met deze nieuwsbrief goed te hebben geïnformeerd. Heeft u nog vragen naar aanleiding van deze nieuwsbrief, dan kunt u die richten aan accreditatie@skjeugd.nl.


Wilt u deze nieuwsbrief niet meer ontvangen?
Schrijf u dan hier uit.
SKJ
© 2021